Personakt Antavla

Anna Johanna Allers

Blev högst 78 år.

Far:Johan Allers
Mor:Heilich Mechlichen

Född:1676 Bremen, Tyskland
Bosatt:Stubberud, Älgå sn(S)
Död:1754-12-10 Stubberud, Älgå sn(S)

Äktenskap med Officer Olof Fredrich Steinfelt (1680 - 1749)

Vigsel:1704 Tyskland

Barn:
Anna Sophia Olofsdotter Stenfelt (1715 - 1783)
Jan Friedrich Stenfeldt (1719 - 1800)

Noteringar

d,hfl Kb+S.N.

Älgå C:4 EF 1748-1793 3/4 nr.305/23 :
Död 10 december 1754 i Elgå socken,Leiutnantskan Fru Anna Allers
på Stubberud född i Tyskland af ? ? fadern Johan Allers,modern
Steinlith Mechlichen. Lefat 44 år i Äktenskap med ? Leiutnanten
Olof Stenfelt,bodt på Stubberud 28 år.Begrofs af Past.P.Lagerlöf
d.30 december,blef 78 år.
Gustaf Karlbergs bok Älgå socken i Värmland i forna dagar och våra
Faksimil av utgåva 1906. Älgå Hembygdsförening 1978 sid.192-208 :
Stubberud. I äldre tider torde Stubberuds gård i Älgå hafva hört
under Hillringsbergs bruk(i Glafva socken).Brukspatronen på
Hillringsberg,majoren Lennart Uggla ägde vid slutet av 1600-talet
halfva Stubberud;den andra hälften ägdes av kronan. Lennart Uggla
afled den 13 sept.1726,men redan under sin lifstid hade han
afträdt sin del i Stubberuds gård åt sin måg,tullinspektören Torsk
(gift med Ugglas dotter Ullrika Uggla,död 1746). Snart fick
emellertid Stubberud ny ägare.Löjtnanten Olof Friedrich Steinfelt
köpte i början af 1720-talet den del af Stubberud som kronan ägde;
och kort därpå köpte han äfven den andra hälften. Steinfelt blef
ägare af hela Stubberud. Olof Friedrich Steinfelt var född i
Holstein 1681.Hans föräldrar voro cornetten Hans Steinfelt och
hans hustru,född Seffler. Han kom i krigstjänst;först under
"krigsmachten"i Holstein till 1709,och sedan i Pommern;var
löjtnant vid öfverstelöjtnant Dyrings kompani under det Wismarkska
dragonregementet,blef svensk officer
1715.(Officersfullmakten,hvilken ännu finnes i behåll,är daterad
Stralsund d.15 november 1715;den är försedd med Karl XII:s egen-
händiga namnteckning och sigill.I denna fullmakt stafvas
Steinfelts namn "Steinfeld". S. kallas här "oss älskilige Olof
Friedrich Steinfeld". Fullmakten äges numera,liksom Steinfelts öf-
riga papper,af Anders Andersson Kroksman i Stubberud.) tog afsked
med pension 1721.Steinfelt var en tapper och oförskräckt krigare.
Han deltog med utmärkelse i slaget vid Gadebusch;han blefv till-
fångatagen vid Tönningen. Flere gånger hade han myckert svårt
blifvit sårad.Om Steinfelt berättas att han aldrig åt någon Julaf-
ton.På denna dag hade han en gång blifvit så illa blesserad,att
lifvet hängde på ett hår.Hvarje 24 december erinrade han sig denna
händelse."Han grät och las stött hela den dagen". Omkring år 1726
flyttade han till Stubberud.Här lefde han i landtligt lugn.Om ho-
nom har komminister Bengt Bäckman i Älgå antecknat i 1749 års
dödbok att han varit en gudfruktig och ärbar man.Steinfelts hus i
Stubberud skulle ha stått i södra änden af gården,närmare Glafva;
strax vid Stubberudsälfven på vänstra sidan om landsvägen,när man
kommer från Glafva;ungefär midt emot Johan Fredrik Johannessons
hus. Ruiner efter stengrunden funnos kvar ännu på 1840-talet.
Kring sin bostad hade Steinfelt en vidsträckt och välskött
trädgård,hvilken låg längs landsvägen.Redan som 23-årig yngling,
eller med andra ord år 1704,gifte sig Steinfelt med Anna Allers;
hon var fem år äldre än sin man.Hon var sålunda född år 1676. Hon
var född i Bremens stift,och hennes föräldrar hette Johan Allers
och Heilich Mechlichen.(Jfr.1754 års dödbok för Älgå
församling,nr.23,sid.305).Fru Anna Steinfelt var en käck och oför-
färad kvinna.Hon drog ut i kriget med sin man; hon höll marketen-
teri för soldaterna och officerarne;och berättas,att Kung Karl XII
flere gånger ätit vid hennes taffel.I de hetaste slaktningar var
hon med. Till häst följde hon sin man.Hon satt gränsle öfver häst-
ryggen och sköt på fienden.Äfven i fredliga värf var hon rådig och
företagsam.Då hennes man var borta och hon satt ensam i Stubberud,
skref hon flere gånger till landshöfdingen i länet angående går-
dens angelägenheter.Dessa handlingar finnas ännu i behåll och ägas
af Olof Friedrich Steinfelts sonsons dottersons son,hemmansägare i
Stubberud Anders Andersson Kroksman. Steinfelt fick vid sitt
afskedtagande stor pension.Vid afskedet,som beviljades honom den
15 november 1721,betygade Konung Fredrik I honom "sitt nådiga nöje
öfver hans städse visade trohet och berömliga förhållande"
Steinfelt afled i Stubberud d.19 augusti 1749 och blef med veder-
börlig heder begrafven i Älgå kyrkogård d.25 augusti s.år.af pros-
ten Lagerlöf. Fru Anna Steinfelt öfverlefde sin man i 5 år; hon
dödde af ålderdomskrämpor i Stubberud d.10 december 1754. Hon var
vid sin död 78 år gammal. Hon blef den 30 december s.år begrafven
i Älgå kyrkogård af prosten Lagerlöf. Olof Friedrich Steinfelt
hade med sin hustru tvenne barn,en son och en dotter,hvilka vid
fadrens död delade gården mellan sig. Dottern var äldst.Hon hette
Anna Sofia Steinfelt.(Barnen kallade sig icke Steinfelt,utan
Stenfelt.I de senare husförhörsböckerna kallas Anna Sofia rätt och
slätt för Olofsdotter).Anna-Fiken kalla des hon i
hvardagslag."Mein liebe Totter Anne Sofej",så brukade fadren på
sitt brutna språk kalla henne.Anna-Fiken var född på Land-Rygen i
Tyskland år 1715,följde föräldrarna till Sverige,och kom vid 11
års ålder till Älgå.Hon blef gift vid 16 års ålder, eller 1731,med
bonden Kjällar Svensson från Brandsbol i Glafva. "Den 28 december
1731 vigdes i Elgå kyrka drängen Kjällar Svensson i Brandsbol och
Glafva socken med jungfrun Anna Sofia Stenfelt i Stubberud,efter
3:nne lysningar af komministern Herr B.Bäckman". (1731 års
lysnings och vigselbok för Älgå socken nr.7) Anna-Sofia fick 50
lod silfver i morgongåfva.(Detta var en ovanligt stor morgåfva,ty
20,på sin höjd 30 lod silfver var den vanliga morgongåfvan;10 lod
förekom äfven).Anna-Fiken bodde sedan i Stubberud till sin
död,hvilken inträffade den 4 augusti 1783. Hon dog af rödsot och
blef begrafven d.10 augusti af sockenadjunk- ten i Arvika och
Älgå,pastor Jonas Norstén.Pastor Norstén har om henne
antecknat,"att hon städse fört en klanderfri lefnad". Om Anna
Sofia Stenfelts man,Kjällar Svensson vilja vi äfven nämna några
ord. Kjällar Svensson var född i Brandsbol i Glafva år 1700
(enligt dödboken för år 1784; enligt husförhörsböckerna var han
född 1704. Dödbokens uppgift är alldeles säkert den riktiga.) och
var son af bonden i Brandsbol Sven Bengtsson och hans hustru Karin
Rasmusdotter; genom sitt giftermål blef han ägare af halfva
Stubberud; han var i 19 år nämndeman; afled i Stubberud af ålder-
domssvaghet d.26 februari 1784 och blef af sockenadjunkten pastor
Jonas Norstén begrafven i Älgå kyrkogård d.7 mars s.år. Han var,
enligt pastor Norsténs anteckning i dödboken,"af ett beskedligt
uppförande". Anna-Fiken Stenfelt hade med sin man,Kjällar Svensson
många barn, hvilka i husförhörsböckerna kallas Kjällarsson. Olof
Kjällarsson var äldst. Han var född 1733.Han sålde sin del i
Stubberud och flyttade till Brandsbol i Glafva. Karl
Kjällarsson,född i Stubberud 1747," Tyske Karl" kallad,blef
hemmansägare i Stubberud, dog af håll och styng d.28 maj 1821. Han
beskrives som en stor och tjock och "stygg" gubbe; var mycket
anlitad som murare. Karl Kjällarsson var i många år nämndeman.
Maria Kjällarsson född 1757,blef gift i Glafva.Sven Kjällarsson
sålde sin del i Stubberud och köpte sin del i Strand. Sven
Kjällarsson i Strand var farfar till"Bengt i Gördsbyn"eller
f.d.kyrkovärden Bengt Nilsson i Framare i Gördsbyn,född 1811,död
1884. Löjtnanten Ol.Fr.Steinfelts son hette Jan Friedrich
Stenfelt. Han var född i Mörarp i Skåne 1719 (Enligt dödboken för
år 1800; hus- förhörsböckerna uppgifva oriktigt årtalet 1718) kom
i tämligen späda år till Älgå;blef vid fadrens död hemmansägare i
Stubberud; f.d.fourir,var i många år kronoskogvaktare i
Gillberga,Jösse och Nordmarks härader;entlidigas på egen begäran
från denna befattning 1759. Han dog af ålderdomsbräcklighet i
Stubberud d.29 maj 1800 och blef i Älgå kyrkogård af församlingens
komminister,pastor S. Bjurström d.2 juni s.år begrafven. Han var
vid sin död 81 år och 3 månader gammal. Enligt Bjurströms
anteckning i dödboken var kro- noskogvaktaren Jan Stenfelt i
Stubberud en"gudfruktig och förstån- dig man".Jan Stenfelt gifte
sig den 28 december 1743 med en bond- dotter från Stridsbol,Marit
Andersdotter. "Den 28 december 1743 vigdes föraren Jean Friedrich
Stenfelt i Stubberud med Marit Andersdotter i Stridsbol och vigdes
af Pastore med vanlig brudskrud och heder"(1743 års lysnings och
vigselbok för Älgå församling nr.9). Marit Andersdotter var född
1725 och dog a
Död 10 december 1754 i Elgå socken, Leiutnantskan Fru Anna Allers
på Stubberud född i Tyskland af ? ? fadern Johan Allers, modern
Steinlitz Mechlichen. Lefvat 44 år i äktenskap med Leiutnanten
Olof Stenfelt, bodt på Stubberud 28 år. Begrofs af Pastor P.Lager-

löf d. 30 december, blef 78 år.

Gustaf Karlbergs bok" Älgå socken i Värmland i forna dagar och
våra". Faksimil av utgåvan 1906,
Älgå hembygdsförening 1978 sid. 192-208. STUBBERUD:
I äldre tider torde Stubberuds gård i Älgå hafva hört under Hill
ringsbergs bruk (i Glafva socken). Brukspatronen på Hillringsberg,

majoren Lennart Uggla ägde vid slutet av 1600-talet halfva Stubbe-

rud; den andra hälften ägdes av kronan. Lennart Uggla afled den 13

sept.1726, men redan under sin lifstid hade han afträdt sin del i
Stubberuds gård till sin måg, Tullinspektören Torsk (gift med
dotter Ullrika Uggla, död 1746). Snart fick emellertid Stubberud
ny ägare. Löjtnanten Olof Friedrich Steinfelt köpte i början av
1720-talet den del af Stubberud som kronan ägde; och kort därefter
köpte han även den andra hälften. Steinfelt blef ägare af hela
Stubberud.
Olof Frerich Steinfelt var född i Holstein 1681. Hans föräldrar
voro Cornetten Hans Steinfelt och hans hustru född Seffler. Han
kom i krigstjänst,först under"krigsmachten"i Holstein till
1709,och sedan i Pommern; var löjtnant vid överstelöjtnant Dyrings

kompani under det Wismarska Dragonregementet, blev svensk officer
1715.
(Officersfullmakten ,hvilken ännu finns i behåll,är daterad Stral-

sund d.15 november 1715; den är försedd med Karl XII:s egenhändiga

namnteckning och sigill. I denna fullmakt stavas Steinfelts namn
"Steinfeld". S.Kallas här "oss älskilige Olof Fredrich Steinfeld".

Fullmakten äges numera,liksom Steinfelts övriga papper,af Anders
Andersson Kroksman i Stubberud.) Tog avsked med pension 1721.
Steinfelt var en tapper och oförskräckt krigare. Han deltog med
utmärkelse i slaget vid Gadebusch; han blefv tillfångatagen vid
Tönningen. Flera gånger hade han blivit mycket svårt sårad.
Om Steinfelt berättas att han aldrig åt någon Julafton. På denna
dag hade han en gång blifvit så illa blesserad, att lifvet hängde
på ett hår. Hvarje 24 december erinrade han sig denna händelse.
"Han grät och lades stött hela den dagen".
Omkring år 1726 flyttade han till Stubberud. Här lefde han i
landtligt lugn. Om honom har komminister Bengt Bäckman i Älgå
antecknat i 1749-års dödbok att han varit en gudfruktig och ärbar
man. Steinfelts hus i Stubberud skulle ha stått i södra änden af
gården, närmare Glafva; Strax vid Stubberudsälven på vänstra sidan
om landsvägen, när man kommer från Glafva; ungefär mittemot Johan
Fredrik Johannesons hus. Ruiner efter stengrunden funnos kvar ännu

på 1840-talet. Kring sin bostad hade Steifelt en vidsträckt och
välskött trädgård , hvilken låg längs landsvägen. Redan som
23-årig yngling, eller med andra ord år 1704, gifte sig Steinfelt
med Anna Allers; hon var fem år äldre än sin man. Hon var sålunda
född år 1676. Hon var född i Bremens stift, och hennes föräldrar
hette Johan Allers och Heilich Mechlichen. (jfr.1754-års dödbok
för Älgå försaling,nr23,sid.305). Fru Anna Steinfelt var en käck
och oförfärad kvinna. Hon drog ut i kriget med sin man; hon höll
marketenteri för soldaterna och officerarne; och berättas att,Kung

Karl XII flere gånger ätit vid hennes taffel. I de hetaste
slaktningar var hon med. Till häst följde hon sin man. Hon satt
grensle öfver hästryggen och sköt på fienden. Äfven i fredliga
värf var hon rådig och företagsam. Då hennes man var borta och hon
satt ensam i Stubberud, skref hon flere gånger till landshöfdingen
i länet angående gårdens angelägenheter. Dessa handlingar finns
ännu i behåll och ägas af Olof Fredrich Steinfelts sonsons
dottersons son, hemmansägare i Stubberud Anders Andersson Kroksman

Steinfelt fick vid sitt afskedtagande stor pension. Vid afskedet,
som beviljades honom 15 november 1721, betygade konung Fredrik I
honom "sitt nådiga nöje öfver hans städse visade trohet och beröm-

liga förhållande" Steinfelt afled i Stubberud 19 augusti 1749 och
blef med vederbörlig heder begrafven i Älgå kyrkogård d.25 augusti

s.år. af prosten Lagerlöf. Fru Anna Steinfelt öfverlefde sin man
med fem år; hon dödde af ålderskrämpor i Stubberud d.10 december
1754. Hon var vid sin död 78 år gammal. Hon blef den 30 december
s.år begrafven i Älgå kyrkogård af prosten Lagerlöf.
Olof Fredrich Steinfelt hade med sin hustru tvenne barn, en son
och en dotter, hvilka vid fadrens död delade gården mellan sig.
Dottern var äldst. Hon hette Anna Sofia Steinfelt.(Barnen kallade
sig icke Steinfelt, utan Stenfelt. I de senare husförhörsböckerna
kallas Anna Sofia rätt och slätt för Olofsdotter). Anna Fiken
kallades hon i hvardagslag. "Mein liebe totter Anne Sofej", så
brukade fadren på sitt brutna språk kalla henne. Anna Fiken var
född på Land-Rygen i Tyskland år 1715, följde föräldrarna till
Sverige, och kom vid 11 års ålder till Älgå. Hon blef gift vid 16
års ålder, eller 1731, med bonden Kjällar Svensson från Brandsbol
i Glafva."Den 28 december 1731 vigdes i Elgå kyrka drängen Kjällar

Svensson i Brandsbol och Glafva socken med jungfrun Anna Sofia
Stenfelt i Stubberud, efter 3:nne lysningar af komminister Herr
B.Bäckman".(1731-års lysnings och vigselbok för Älgå socken nr.7).

Anna Sofia fick 50 lod silfver i morgongåfva. (Detta var en
ovanligt stor morgongåfva, ty 20, på sin höjd 30 lod silfver var
den vanliga morgongåfvan; 10 lod förekom äfven. Anna Fiken bodde
sedan i Stubberud till sin död,hvilken inträffade den 4 augusti
1783. Hon dog af rödsot och blef begrafen d 10 augusti af socken-
adjunkten i Arvika och Älgå, pastor Jonas Norsten. Pastor Norsten
har om henne antecknat,"att hon städse fört en klanderfri lefnad".

Om Anna Sofia Stenfelts man, Kjällar Svensson vilja vi äfven nämna

några ord. Kjällar Svensson var född i Brandsbol i Glafva år 1700
(enligt dödboken för år 1784; enligt husförhörsböckerna var han
född 1704. Dödbokens uppgift är alldeles säkert den riktiga.) och
var son af bonden i Brandsbol Sven Bengtsson och hans hustru Karin
Rasmusdotter; genom sitt giftermål blef han ägare af halfva
Stubberud; han var i 19 år nämndeman; afled i Stubberud af Ålder-
domssvaghet d.26 februari 1784 och blef af sockenadjunkten pastor
Jonas Norsten begrafven i Älgå Kyrkogård d.7 mars s.år. Han var,
enligt Pastor Norstens anteckning i dödboken," af ett beskedligt
uppförande". Anna-Fiken Stenfelt hade med sin man,Kjällar Svensson

många barn, hvilka i husförhörsböckerna Kjällarsson, Olof Kjällars
son var äldst. Han var född 1733. Han sålde sin del i Stubberud
och flyttade och flyttade till Brandsbol i Glafva.Karl Kjällarsson

född i Stubberud 1747,"Tyske Karl" kallad, blef hemmansägare i
Stubberud, dog af håll och styng d.28 maj 1821. Han beskrives som
en stor och tjock och "stygg" gubbe; var mycket anlitad som murare

Karl Kjällarsson var i många år nämndeman. Maria Kjällarsson född
1757,blef gift i Glafva. Sven Kjällarsson sålde sin del i Stubbe-
rud och köpte sin del i Strand. Sven Kjällarsson i Strand var
farfar till" Bengt i Gördsbyn" eller f.d.Kyrkovärden Bengt Nilsson

i Framare i Gördsbyn, född 1811, död 1884.
Löjtnanten Ol.Fr.Steinfelts son hette Jan Friedrich Stenfelt. Han
var född i Mörarp i skåne 1719(enligt dödboken för år 1800; husför

hörsböckerna uppgifva oriktigt årtalet 1718) kom i tämligen späda
år till Älgå; blev vid fadrens död hemmansägare i Stubberud; f.d.
fourir, var i många år kronoskogvaktare i Gillberga, Jösse och
Nordmarks härader;entledigas på egen begäran från denna befattning

1759.Han dog af åldomsbräcklighet i Stubberud d.29 maj 1800 och
blef i Älgå kyrkogård af församlingens komminister, pastor S.Bjur
ström d.2 juni s.år. begrafven. Han var vid sin död 81 år och 3
månader gammal. Enligt Bjurströms anteckning i dödboken var krono
skogvaktaren Jan Stenfelt i Stubberud en"gudfruktig och förståndig
man".Jan Stenfelt gifte sig den 28 december 1743med en bonddotter
från Stridsbol, Marit Andersdotter. "Den 28 december 1743 vigdes
föraren Jean Friedrich Stenfelt i Stubberud med Marit Andersdotter
i Stridsbol och vigdes af pastore med vanlig brudskrud och heder"
(1743 års lysnings och vigselbok för Älgå församling nr.9.)
Marit Andersdotter var född 1725 och dog af ålderdomssvaghet d.3
maj 1804. Jan Stenfelt hade många barn,af hvilka många blefvo
bönder i Stubberud.Barnen kallas i husförhörsböckerna Jansson.Ännu
lefva i Stubberud ättlingar af den gamla tyska släktstammen; men
många nya familjer hafva inflyttat i gården,och många af Stenfelts
ättlingar äro bosatta i andra församlingar,särskilt i Glafva,Ny
och Arvika.

Födelse år och vigselår framtagna från uppgifter tagna från
dödsdata. I Gustaf Karlbergs bok anges vigselår 1704.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1676 Födelse 1676 Bremen, Tyskland.
1680 Maken Officer Olof Fredrich Steinfelt föds 1680 Stift,Bremen,Tyskland.
1704 Vigsel Officer Olof Fredrich Steinfelt 1704 Tyskland.
1715 Dottern Anna Sophia Olofsdotter Stenfelt föds 1715 Landrygen,Tyskland.
1719 Sonen Kronoskogvaktare Jan Friedrich Stenfeldt föds 1719 Mörarp (M).
1749 Maken Officer Olof Fredrich Steinfelt dör 1749-08-19 Stubberud, Älgå sn(S).
1754 Död 1754-12-10 Stubberud, Älgå sn(S).